Press Releases |  Swedish

Kallelse till årsstämma i Redsense Medical AB ( publ)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ), 556646-4862, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer årsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade…

Read more

Redsense Medical senarelägger årsstämma

Redsense Medical AB meddelar idag att bolaget senarelägger årsstämman i maj 2021 med anledning av den föreslagna utdelningen av dotterbolaget Odinwell AB och formalia kopplat till registrering av avstämningsdagar hos Euroclear inför den extra bolagsstämman den 19 april 2021. Datum för årsstämman ändras från den 4 maj 2021 till den 12 maj 2021.

Read more

Redsense erhåller positivt besked från Skatteverket avseende Lex Asea-utdelning av dotterbolaget

Styrelsen i Redsense Medical (”Redsense” eller ”Bolaget”) har erhållit besked att Skatteverket delar Bolagets bedömning att den föreslagna utdelningen av Bolagets samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Odinwell AB uppfyller kraven för en så kallad Lex Asea-utdelning enligt 42 kap 16 § inkomstskattelagen, vilket innebär ett undantag från omedelbar beskattning.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Redsense Medical AB ( publ)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ), 556646-4862, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de…

Read more

Redsense kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av Odinwell, samt meddelar kapitaliserings- och noteringsplaner för dotterbolaget

Styrelsen i Redsense Medical (”Redsense” eller ”Bolaget”) har idag, den 26 mars 2021, beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 19 april 2021 för beslut om att dela ut det helägda dotterbolaget Odinwell AB (”Odinwell”) samt för beslut om godkännande av två optionsprogram till styrelse respektive personer bland ledning och anställda i Odinwell. Styrelsen bedömer…

Read more

Klas Arildsson utses till VD för nytt dotterbolag – ska utveckla lovande sårvårdssatsning

Redsense Medical AB tillkännager att Klas Arildsson utnämns till VD för det nya dotterbolag som, vilket tidigare meddelats, efter sin avknoppning ska fokusera på utvecklingen av Redsenses banbrytande sårvårdsplattform. Klas Arildsson har ingått i styrelsen för Redsense Medical AB sedan 2017. “Klas har ett starkt CV, med ledande roller i Gambro, Baxter och Getinge, och…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 18 december 2020

Redsense Medical AB (publ) (”Redsense” eller ”Bolaget”) höll under fredagen den 18 december 2020 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.redsensemedical.com. Godkännande av ingående av avtal med närstående Stämman beslutade,…

Read more

KORRIGERAD: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Korrigering: Av misstag låg felaktig MAR etikett inlagd mot slutet, vilket korrigeras genom detta pressmeddelande.

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020 klockan 12.30 utanför bolagets lokaler på Gyllenhammars väg 26 i Halmstad. På grund av rådande pandemi kommer bolagsstämman hållas utomhus.

Read more

Redsense lägger sårvård i eget affärsområde som föreslås för utdelning av styrelsen

Styrelsen i Redsense Medical AB har beslutat att lägga företagets sårvårdsprojekt i ett eget affärsområde. Vidare föreslår styrelsen att det nya affärsområdet som ett nästa steg ska delas ut till aktieägarna. Förslaget kommer att presenteras för aktieägarna på en extra bolagsstämma innan jul, och styrelsens förhoppning är att dotterbolaget ska kunna särnoteras innan sommaren 2021.…

Read more

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i Redsense Medical AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2021 i Redsense Medical AB. Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 6 maj 2019, består av: Staffan Ringvall, utsedd av Handelsbanken Fonder Erik Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder Susanne Olauson, utsedd av Seven Sense Adventures Holding AB, valberedningens ordförande Bo…

Read more

Rättelse: Danske Invest var oavsiktligt utelämnad i det tidigare pressmeddelandet som en av sju nya investerare i den riktade nyemissionen som annonserades den 8 oktober 2020.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande Halmstad den 8 oktober 2020 Rättelse: Danske Invest…

Read more

Redsense Medical genomför en riktad nyemission om 1 500 000 aktier och tillförs härigenom cirka 73 MSEK och bolagets största aktieägare har avyttrat aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande Halmstad den 8 oktober 2020 Redsense Medical genomför…

Read more

Kommuniké från årsstämma 2020

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 22:e Juni 2020. Resultat- och balansräkning: Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman. Ansvarsfrihet: Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelseledamöter: Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Bo Uneus (ordf.,oberoende), Klas Arildsson (oberoende), Dr. Jörgen Hegbrant (oberoende), Dr. Maria…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Redsense Medical AB (publ) håller årsstämma måndagen den 22 juni 2020 klockan 16.30 på Halmstad Lasarett, Sal: Ankaret, Ingång 19 A (gamla huvudentrén), Lasarettsvägen, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.15. Före bolagsstämman visas bolagets produkter upp. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET Den som önskar delta i stämman ska dels                vara införd som aktieägare i…

Read more

Redsense genomför kvittning av lån som upptogs i samband med riktad emission

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 6 maj 2019 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 30 514,90 kr genom en riktad nyemission av aktier.

Read more

Redsense Medical ska öka försäljningen i USA samt lansera ny produkt

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2019 beslutat om att göra en riktad emission om 8,5 MSEK för att säkerställa finansieringen.

Read more

Redsense Medical kommer att starta rapportering på engelska

Redsense Medical AB har över 95% av sin försäljning på export, de allra flesta kunder, samarbetspartners och intressenter finns utanför Sverige, i synnerhet i USA. För att underlätta för dessa väljer Redsense Medical AB att från och med halvårsrapporten rapportera på engelska.

Read more

Samtliga i Redsense Medical AB (publ) styrelse tecknar sig för teckningsoptioner

Samtliga i styrelsen för Redsense Medical AB tecknar sig för sin andel i teckningsoptionerna som Bolagstämman den 6 maj utlyste.

Read more

Redsense Medical AB (publ) presenterar kort informationsmemorandum i samband med listbyte till Spotlight

Informationsmemorandum om Redsense Medical finns tillgängligt på Spotlight och Redsense hemsidor.

Read more

Kommuniké från årsstämma 2019

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 6:e Maj 2019. Resultat- och balansräkning: Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman. Ansvarsfrihet: Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelseledamöter: Dr Maria Alquist valdes till ny ordinarie ledamot (oberoende). Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Bo Uneus (ordf.,oberoende),…

Read more

Redsense Medical erhåller besked om patentgodkännande i Kanada

Redsense Medical meddelar att bolaget erhållit besked om godkännande av ett teknologipatent i Kanada. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033.

Read more

Maria Alquist föreslås som ny styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ)

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ) föreslår val av Dr. Maria Alquist, specialistläkare i internmedicin och njurmedicin med hemodialys som huvudinriktning, somny styrelseledamot vid bolagets årsstämma den 6 maj 2019. Kallelse till årsstämman har publicerats i separat pressmeddelande.

Read more

Redsense Medical avser byta handelsplats

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ) (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) har beslutat att byta handelsplats från Nasdaq First North (”First North”) till Spotlight Stock Market (”Spotlight”).

Read more

Redsense erhåller svenskt patent för bolagets smarta sårvårdsteknologi för optisk mätning av blod och sårvätskor

Redsense Medical meddelar att bolaget kommer att erhålla patentgodkännande i Sverige för den innovativa, smarta sårvårdsteknologi som presenterades i november 2018. Patentet omfattar optisk sensormätning och kommer att vara giltigt till och med år 2038.

Read more

Redsense blodläckagealarm levererar patientsäkerhet enligt amerikansk pilotstudie hos ledande dialyskedja

Redsense Medical meddelar att en utvärdering av Redsense blodläckagealarm hos en av de största dialyskedjorna i USA nu är genomförd. Dialyskedjan diskuterar nu hur de skall gå vidare med sin användning av systemet.

Read more

Redsense utvecklar prototyp av innovativ smart sårvårdprodukt för optisk mätning av blod och sårvätskor

Redsense Medical meddelar att bolaget har påbörjat utvecklingen av en prototyp med fungerande optisk sensormätning baserad på den innovativa, smarta sårvårdsteknologi som presenterades i november 2018. Prototypen förväntas bli klar under det andra kvartalet 2019. 

Read more

Redsense genomför kvittning av lån som upptogs i samband med riktad emission den 30 september 2018

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 7 maj 2018 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 41 209 kr genom en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 12,13 SEK.

Read more

Redsense erhåller internationellt patenterkännande (PCT) för sensorplåster som detekterar kateterläckage

Redsense Medical meddelar att bolagets internationella patentansökan (PCT) för Redsense Catheter Patch, som detekterar blodläckage från kateter vid hemodialysbehandling, har godkänts. Den kommer nu att användas för att erhålla nationella patent på viktiga lokala marknader.

Read more

Redsense bildar separat dotterbolag för innovativ smart sårvårdteknologi

Redsense Medical har beslutat att starta ett dotterbolag för sin nya, innovativa sensorteknologi med smarta sårvårdsprodukter som första applikationsområde. Beslutet har tagits efter omfattande strategiska diskussioner med potentiella partners, aktieägare och styrelsen.

Read more

Redsense erhåller uppföljningsorder från bolagets distributör i Nederländerna efter framgångsrik utvärdering

Redsense Medical har erhållit en andra order från distributören Dirinco i Nederländerna värd ca 200 TSEK, med möjlighet att skalas upp. Som meddelades i oktober 2018 utökas nu utvärderingen av bolagets blodläckagealarm vid en referensklinik till att även omfatta nattdialysbehandlingar.

Read more

Redsense breddar verksamheten med nytt marknadsområde med innovativ teknologi för smarta bandage och plåster

Redsense Medical meddelar idag att bolaget har utvecklat en ny teknikplattform för smart optisk mätning av substanser som blod och sårvätskor genom exempelvis temperatur och tryck i bandage eller plåster. Diskussioner har inletts med globala aktörer inom sårvård och en första patentansökan är inlämnad. 

Read more

Redsense meddelar om framgångsrikt genomförd Redsense Clamp-studie i Kanada

Redsense Medical meddelar att en klinisk studie med Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets blodläckagealarm för hemodialys som möjliggör automatisk avstängning av blodflödet oberoende av dialysmaskinen, har slutförts av University Health Network i Toronto, Kanada. Studieresultaten kommer att publiceras i två separata vetenskapliga artiklar.

Read more

Redsense erhåller första beställning baserad på Consip-upphandlingen i Italien

Redsense Medical AB (publ) meddelar att en första beställning värd cirka 150 KSEK erhållits från bolagets italienska affärspartner Spindial baserad på den stora offentliga Consip-upphandlingen där Spindial utsågs till en av fem vinnare. Leveranserna inleds nu och kommer att pågå under fem års tid.  

Read more

Redsense Medicals Styrelseordförande Bo Unéus och VD Patrik Byhmer har köpt ytterligare aktier

Styrelseordförande Bo Unéus har köpt 10 000 aktier på marknaden till ett pris om 11,78 kr per aktie. VD Patrik Byhmer har köpt 1 000 aktier till ett pris om 11,99 kr per aktie. Bo Unéus äger nu själv och med närstående 26.500aktier. Patrik Byhmer äger nu själv och med närstående 3.519.899 aktier i Redsense Medical vilket motsvarar…

Read more

Redsense genomför kvittning av lån som upptogs vid den riktade emissionen i 30:e september 2018 genom en riktad nyemission -kompletterad version med information om investerare

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 7 maj 2018 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 23 782:30 kr kr genom en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 10,51 SEK.

Read more

Redsense genomför kvittning av lån som upptogs vid den riktade emissionen i 30:e september 2018 genom en riktad nyemission

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 7 maj 2018 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 23 782:30 kr kr genom en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 10,51 SEK.

Read more

Redsense erhåller första order från distributionspartner i Nederländerna

Redsense Medical meddelar att Dirinco, bolagets distributionspartner i Nederländerna, avslutade en framgångsrik klinisk utvärdering av Redsense blodläckagealarm med direktkoppling till dialysmaskin av typenNikkiso DBB-EXA.  

Read more

Redsense Medicals vd Patrik Byhmer har köpt 12.500 aktier på marknaden till ett genomsnittspris om 12,00 kr per aktie.

Patrik Byhmer äger nu själv och med närstående 3.516.500 aktier i Redsense Medical vilket motsvarar drygt 33 % av utstående aktier.

Read more

Redsense genomför en riktad nyemission om 2,5 MSEK – kompletterad version med information om investerare

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 7 maj 2018 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 25 000 kr genom en riktad nyemission av 250 000 aktier till en teckningskurs om 10,00 kr.

Read more

Redsense genomför en riktad nyemission om 2,5 MSEK i syfte att möta den ökade efterfrågan

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 7 maj 2018 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 25 0000 kr genom en riktad nyemission av 250 000 aktier till en teckningskurs om 10,00 SEK.

Read more

Redsense tecknar distributionsavtal för Nederländerna med Dirinco BV

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal för Nederländerna med Dirinco som bygger på samförståndsavtalet som tecknades i september 2017. Dirinco erbjuder Redsense alarmsystem tillsammans med hemodialysmaskiner från Nikkiso och NxStage som Redsense samarbetar med. 

Read more

Redsense Medicals och EDTNA/ERCAs app för utbildning om vennålsutdragning finns nu tillgänglig på engelska, tyska och spanska

Redsense Medical meddelar att utbildningsappen om vennålsutdragning som utvecklats av bolaget tillsammans med sjuksköterskeföreningen EDTNA/ERCA har lanserats i en spansk version. Det innebär att den nu finns tillgänglig på engelska, tyska och spanska.

Read more

Redsense byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Redsense Medical AB (publ) meddelar att bolaget byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB.

Read more

Redsense Medical tecknar distributionsavtal för Italien med Spindial

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal för Italien med bolagets affärspartner Spindial, som utsågs till en av vinnarna i en stor offentlig upphandling i Italien i höstas som omfattar över 3 miljoner dialysbehandlingar. En första order väntas tidigt under det tredje kvartalet. 

Read more

Redsense Medical tecknar distributionsavtal för Spanien med Palex Medical

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal för Spanien med distributören Palex Medical. En första beställning av bolagets blodläckagealarm väntas inom de kommande veckorna för att kunna utvärdera systemet tillsammans med spanska läkare och sjuksköterskor.  Bolaget distribuerar även direktkompatibla dialysmaskiner från Redsenses samarbetspartner Nikkiso.

Read more

Redsense Medical utser Erik Penser Bank till likvidgarant

Redsense Medical AB (publ) har utsett Erik Penser Bank AB (publ) till likvidgarant i Redsense Medicals aktier med start den 28 maj. Syftet är att främja likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handeln.

Read more

Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 7:e Maj 2018.  Resultat- och balansräkning:  Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.  Ansvarsfrihet:  Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.  Styrelseledamöter:  Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Bo Uneus (ordf.,oberoende), Klas Arildsson (oberoende), Jörgen Hegbrant (oberoende) samt Susanne Olausson. …

Read more

Redsense tecknar leveransavtal med amerikanskt bolag för utvärdering vid 26 medicinska center

Redsense Medical har tecknat leveransavtal i USA med en aktör inom dialysvård inför en utvärdering av bolagets blodläckagealarm. Utvärderingen inleds i april och omfattar 15 000 behandlingar vid 26 medicinska center i tre stater. 

Read more

Redsense Medical tecknar samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för studie med Redsense Clamp

Redsense Medical har tecknat ett samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för att genomföra en studie med Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. Studien inkluderar hemdialyspatienter och kommer att pågå under andra till och med fjärde kvartalet 2018. 

Read more

Redsense genomför riktad nyemission om ca 3,7 mkr

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 38 978,60 kr genom en riktad nyemission av 389 786 aktier till en teckningskurs om 9,50 kr.

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2018 klockan 16.30 på Halmstad Lasarett, Sal: Ankaret, Ingång 19 A (gamla huvudentrén), Lasarettsvägen, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.15. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets produkter visas upp. Anmälan m m Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska -…

Read more

Redsense blodläckagealarm används av tre av de fem största leverantörerna av dialysvård i USA, samt tre av de fem främsta sjukhusen

Redsense Medical meddelar att bolagets blodläckagealarm nu används av tre av de fem största leverantörerna av dialysvård i USA: Fresenius, DaVita och American Renal. Dessutom används alarmet vid tre av de fem främsta sjukhusen i USA inom njursjukvård: Mayo Clinic, Cleveland Clinic samt New York Presbyterian Hospital.

Read more

Redsense Medical tecknar distributionsavtal i Singapore med initial utvärdering vid Singapore General Hospital

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal för Singapore med den asiatiska distributören Transmedic. En utvärdering av bolagets blodläckagealarm för användning i samband med hemodialys förväntas kunna inledas under Q1 2018 vid Singapores största sjukhus, Singapore General Hospital. 

Read more

Redsense Medical: skotskt sjukhus först i världen att införa Redsense blodläckage-alarm som stänger av blodflödet automatiskt

Redsense Medical meddelar att University Hospital Crosshouse i Kilmarnock, Skottland, blir först i världen med att installera Redsense blodläckage-alarm som även kan stänga av dialysmaskinens blodflöde automatiskt om ett blodläckage uppstår. Funktionaliteten kräver i dagsläget att dialysmaskinen är utrustad med ett interface som följer internationell standard (IEC PAS 6302).

Read more

Redsense Medical erhåller marknadsgodkännande i Europa och Kanada för automatisk avstängning av blodflödet som fungerar med alla dialysmaskiner

Redsense Medical har erhållit marknadsgodkännande i Europa och Kanada för en prototypversion av Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. En studie av funktionaliteten vid behandling av patienter planeras i Kanada under första till och med tredje kvartalet 2018.

Read more

Redsense Medical erhåller besked om patentgodkännande i Brasilien

Redsense Medical meddelar att bolagets patentansökan med titeln ”Means and method for detection of blood leakage from wounds” har blivit godkänt av patentverket i Brasilien. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 21 juni 2025. 

Read more

Redsense Medical tecknar distributionsavtal för Estland, Lettland och Litauen

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal gällande Estland, Lettland och Litauen med bolaget Sormedica, som är en del av koncernen Interlux. Bolaget distribuerar även direktkompatibla dialysmaskiner från Redsenses samarbetspartner Nikkiso. En första order förväntas kring årsskiftet.

Read more

Redsense Medical erhåller besked om patentgodkännande i USA

Redsense Medical meddelar att bolagets patentansökan med titeln ”Device for monitoring blood leakage from wounds” har blivit godkänt av det amerikanska patentverket USPTO. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 februari 2033. 

Read more

Redsense Medicals samarbetspartner Spindial kvarstår som vinnare i italiensk upphandling efter överklagandeprocess

Redsense Medical AB (publ) meddelar att resultatet från den offentliga upphandling i Italien, där bolagets samarbetspartner Spindial utsågs till en av vinnarna, står fast efter juridisk behandling i en överklagandeprocess. Partnerna kommer nu att signera det fastställda avtalet. En första order inom ramen för upphandlingen förväntas under det första kvartalet 2018.

Read more

Redsense tecknar distributionsavtal för Belgien, första order väntas i närtid

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal gällande Belgien med bolaget Medicole BVBA, som även distribuerar direktkompatibla dialysmaskiner från Redsenses samarbetspartner Nikkiso. En första order värd cirka 0,1 MSEK väntas i närtid.

Read more

Marknadsmeddelande 246/17 – Redsense Medical AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 29 september 2017

Redsense Medical AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 29 september 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 2 oktober 2017.  Information om aktien:  Kortnamn: REDS ISIN-kod: SE0006965158 Orderboks ID: 110532 CFI: ESXXXX FISN: REDS/AKT Sista handelsdag på AktieTorget: 29 september 2017 Organisationsnummer: 556646-4862 Stockholm…

Read more

Redsense Medical godkänt för handel på Nasdaq First North

Redsense Medical AB (publ) (”Redsense” eller ”Bolaget”) har godkänts för handel på NASDAQ First North (”First North”). Sista handelsdag på AktieTorget är den 29 september 2017 och första handelsdag på First North är den 2 oktober 2017. Redsense kommer fortsatt att handlas under kortnamnet REDS med nuvarande ISIN-kod: SE0006965158. – Det är glädjande att Redsense…

Read more

Ny Redsense-distributör i Benelux-regionen har lagt en första order

Redsense Medical har tecknat ett samförståndsavtal och slutförhandlar om ett distributionsavtal med nederländska Dirinco som omfattar Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Distributören kommer att erbjuda bolagets alarmsystem tillsammans med hemodialysmaskiner från Nikkiso och NxStage som Redsense samarbetar med. En första order på Redsense-system har redan lagts av distributören. Den första ordern, med ett värde på ca 7000…

Read more

Styrelseledamoten Klas Arildsson köper aktier i Redsense Medical för cirka 0,2 MSEK av vd Patrik Byhmer

Redsense Medical meddelar att styrelseledamoten Klas Arildsson har köpt 15 000 aktier av bolagets vd Patrik Byhmer till ett värde om cirka 0,2 MSEK. Transaktionen ägde rum efter börsens stängning den 25 september till kursen 10,5 kr per aktie. Klas Arildsson tillträdde som styrelseledamot i april 2017 och äger inga aktier i Redsense Medical sedan tidigare.

Read more

Jörgen Hegbrant ny styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Redsense Medical AB (publ) som hölls den 25 september 2017 beslutade enhälligt att välja Jörgen Hegbrant, Chief Medical Officer på den globala dialysvårdsleverantören Diaverum, till ny styrelseledamot i bolaget. 

Read more

Redsense erhåller besked om kommande patentgodkännande i Japan

Redsense Medical har erhållit besked om kommande patentgodkännande i Japan av bolagets patent för övervakning och larm vid blodläckage med titeln ”Device for monitoring blood leakage from wounds”. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033.

Read more

Redsense med samarbetspartners en av tre vinnare i offentlig upphandling i Italien som avser över 3 miljoner behandlingar

Redsense Medical, dialysmaskinstillverkaren Nikkiso och distributören Spindial S.p.A. utgör en av tre vinnande parter i en offentlig upphandling i Italien som avser över 3 miljoner behandlingar med hemodialys under 5 års tid. Om beslutet står fast under överklagandeperioden, som avslutas i början av oktober, avser bolagen att teckna ett avtal för leveransen.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ), org. nr. 556646-4862, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 september 2017 kl. 10.00 på adress Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad. Rösträttsregistreringen börjar en halvtimme före stämman och avbryts när stämman öppnas.

Read more

Jörgen Hegbrant föreslås som ny styrelseledamot i Redsense Medical AB (publ)

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ) föreslår val av dr Jörgen Hegbrant, Chief Medical Officer på den globala dialysvårdsleverantören Diaverum, som ny styrelseledamot vid en extra bolagsstämma den 25 september 2017. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras i separat pressmeddelande.

Read more

Redsense tecknar distributionsavtal med den största oberoende dialysaktören i Frankrike

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal med Hemotech i Frankrike, en marknad med cirka 46 000 dialyspatienter. Distributören kommer att sälja bolagets alarmsystem, som används för att upptäcka och minimera blodläckage, tillsammans med direktkompatibla dialysmaskiner från Nikkiso vilket ger en väsentligt förbättrad patientsäkerhet.

Read more

Redsense erhåller besked om kommande patentgodkännande i Europa för alternativ detektionsmetod vid blodläckage

Redsense Medical har erhållit besked om kommande patentgodkännande av det europeiska patentverket EPO för en patentansökan som avser en alternativ metod för detektion av blodläckage. Patentet, med titeln ”Detection of blood leakage by detecting a volatile agent”, kommer att vara giltigt till och med den 31 oktober 2031.

Read more

Redsense erhåller besked om patentgodkännande i Australien

Redsense Medical har erhållit besked om patentgodkännande i Australien av bolagets patent för övervakning och larm vid blodläckage med titeln ”Device for monitoring blood leakage from wounds”. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033.

Read more

Redsense genomför riktad nyemission om ca 7,46 MSEK med tidigare Gambro-ordförande som en av huvudinvesterarna

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 71 021,4 kr genom en riktad nyemission av 710 214 aktier till en teckningskurs om 10,50 kr. Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande i dialysbolaget Gambro, har åtagit sig att teckna 190 500 aktier…

Read more

Redsense tecknar avtal och inleder leveranser till schweizisk distributör

Redsense Medical har tecknat ett avtal om försäljning av bolagets larmsystem för att upptäcka och minimera blodläckage med distributören Theramed AG i Schweiz. En första order med bolagets mest avancerade larmenheter, för direktkoppling till dialysmaskiner, har redan skickats till distributören.

Read more

Redsense Medical inleder process för listbyte till Nasdaq First North

Redsense Medicals styrelse har idag beslutat att inleda processen för att genomföra ett listbyte till Nasdaq First North under det andra halvåret 2017. Det planerade listbytet förväntas underlätta för internationella och institutionella investerare att bli aktieägare i bolaget samt främja bolagets internationella marknadsetablering.

Read more

Redsense avser teckna avtal med distributör i Schweiz som även säljer dialysmaskiner med direktkoppling till bolagets larmsystem

Redsense Medical slutförhandlar om ett avtal om försäljning av bolagets larmsystem för att upptäcka blodläckage med distributören Theramed AG i Schweiz. Distributören säljer även dialysmaskiner som kan kopplas direkt till larmsystemet för ökad funktionalitet, och har redan publicerat ett kundmagasin där Redsense presenteras.

Read more

Redsense tecknar första avtalet i Mellanöstern med distributör i Iran

Redsense Medical har tecknat ett avtal för försäljning av bolagets larmsystem för att upptäcka blodläckage i Iran med distributören Arena Darman Hegmataneh och förväntar sig beställningar under 2017. Avtalet är ett viktigt steg mot en etablering i Mellanöstern då Iran satsar stort på hälsovård och har en dialysmarknad som är cirka tre gånger så stor…

Read more

Sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman

Sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 5: april 2017.

Read more

Viktig användarstudie slutförd

Redsense Medical har avslutat en viktig användarstudie av den nya katetersensorn på den erkända dialysmottagningen Vivantes i Berlin.

Read more

Förslag till beslut inför årsstämman (uppdaterade 2017-03-31 punkt 8-10c)

Punkt 1 Val av ordförande för årsstämman Bo Uneus föreslås väljas till ordförande för årsstämman 2017. Punkt 7b Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas. Punkt 8 - 10 Förslag avseende styrelse et cetera Valberedningen har lämnat följande förslag avseende styrelse, revisor et cetera: a)      Antalet styrelseledamöter föreslås vara 4 utan suppleanter.…

Read more

Kallelse till årsstämma i Redsense Medical AB (publ)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 april 2017 klockan 16.30 på Halmstad Lasarett, Sal: Ankaret, Ingång 19 A (gamla huvudentrén), Lasarettsvägen, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.15. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets produkter visas upp. Anmälan m m Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska -…

Read more
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt